Torpargrund — Komplett guide (2024)

En torpargrund är en klassisk grundläggningsteknik som har använts i Sverige i flera hundra år. Torpargrunden har fått sitt namn efter de små husen som kallades torp, där tekniken först användes. Än idag används torpargrunden som en populär grundläggningsteknik för små hus och stugor.

En torpargrund består av en kombination av sten och timmer. Grunden byggs upp genom att man först gräver en grundfördjupning där stenarna sedan läggs på varandra i lager. Mellan varje lager av sten placeras timmerstockar som fungerar som en avlastningsbalk och fördelar trycket från huset på stenarna.

Denna grund har flera fördelar jämfört med modernare grundläggningstekniker. Den är billigare och enklare att bygga än till exempel en gjuten platta, och den kräver inga särskilda material eller maskiner. Dessutom kan den anpassas efter markens beskaffenhet och det är relativt enkelt att bygga den själv.

I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur man bygger en torpargrund, vilka för- och nackdelar den har och vilka faktorer man bör tänka på innan man bestämmer sig för att använda denna grundläggningsteknik.

Historisk bakgrund

Torpargrunden har en lång och rik historisk bakgrund i Sverige. Den användes första gången på 1600-talet för att bygga torp, små hus som brukades av torpare som arbetade på bondgårdar. Grunden bestod då oftast av lera och trä och var en mycket enkel grundläggningsteknik. På 1800-talet började man använda sten och timmer istället för lera och trä, och tekniken utvecklades till den form den har idag.

Användningsområden

Torpargrunden används framför allt för mindre hus och stugor. Den är en populär grundläggningsteknik för fritidshus, bastubyggnader, lador och mindre bostadshus. Grunden passar bra för byggnader som inte behöver en extremt stabil grund, men där det ändå är viktigt att undvika fukt- och mögelskador.

Hur man bygger en torpargrund

Att bygga en torpargrund är en relativt enkel process, men det finns vissa steg som måste följas för att säkerställa att grunden blir stabil och hållbar. Här följer en steg-för-steg-guide för hur man bygger denna grund.

Förberedelser

 1. Markera ut området där grunden ska byggas och gräv en grundfördjupning.
 2. Kolla upp markens beskaffenhet och planera dränering för att undvika fuktproblem.
 3. Skaffa de material som behövs, såsom sten, timmer, sand och grus.

Byggprocessen – steg för steg

 1. Lägg ut ett lager av grus eller sand i botten av grundfördjupningen för att skapa en jämn yta.
 2. Lägg sedan ut ett lager av stenar ovanpå gruset. Stenarna ska vara så stora att de inte kan tränga igenom timmerstockarna som placeras mellan stenlagren.
 3. Placera timmerstockar mellan varje lager av sten. Timmerstockarna fungerar som avlastningsbalk och fördelar trycket från huset på stenarna.
 4. Upprepa steg 2 och 3 tills grunden når önskad höjd.
 5. Avsluta med ett lager av stenar på toppen av grundfördjupningen.
 6. Lägg sedan ett lager av sand eller grus på toppen av stenarna och jämna till ytan.

Avslutande åtgärder

 1. Kontrollera att grunden är jämn och plan.
 2. Lägg ut dräneringsrör och se till att dräneringslösningen fungerar som planerat.
 3. Ventilera utrymmet under huset för att undvika fukt och mögelskador.

Notera att ovanstående steg är en översiktlig guide och att det kan finnas skillnader i byggprocessen beroende på husets storlek, markbeskaffenhet och andra faktorer. Det är därför viktigt att rådgöra med en expert innan man påbörjar bygget.

Jämförelser med andra tekniker

Vid byggnation av hus och stugor finns det flera olika tekniker för grundläggning att välja mellan. Här följer en jämförelse mellan torpargrund och två andra vanliga grundläggningstekniker: gjuten platta och plintgrund.

GrundläggningsteknikFördelarNackdelar
TorpargrundBilligare än gjuten platta.
Anpassningsbar efter markens beskaffenhet.
Kräver inga specialverktyg eller material.
Känslig för fukt och röta om inte dränerad och ventilerad
ordentligt.
Inte lika stabil som andra tekniker.
Gjuten plattaMycket stabil grund.
Lätt att isolera.
Kräver särskilda material och verktyg.
Kräver gjutning i en form, vilket innebär extra arbete.
PlintgrundAnpassningsbar efter markens beskaffenhet.
Kräver inga specialverktyg eller material.
Relativt enkel att bygga
Mindre stabil än gjuten platta.
Kan kräva mer markbearbetning än andra tekniker.
Jämförelse

Som tabellen visar finns det fördelar och nackdelar med alla tekniker. Torpargrunden är billigare och enklare att bygga, men är känsligare för fukt och röta. Gjuten platta ger en mycket stabil grund, men kräver mer arbete och specialverktyg. Plintgrund är anpassningsbar och relativt enkel att bygga, men kan kräva mer markbearbetning och är mindre stabil än gjuten platta.

För- och nackdelar med torpargrund

nackdelar med Torpargrund

Fördelar

 • Billigare än till exempel gjuten platta
 • Enklare att bygga själv än moderna grundläggningstekniker
 • Anpassningsbar efter markens beskaffenhet
 • Kräver inga specialverktyg eller material
 • Ger en naturlig ventilation och är mindre känslig för sättningar i marken

Nackdelar

 • Känslig för fukt och röta om inte dränerad och ventilerad ordentligt
 • Mindre stabil än moderna grundläggningstekniker
 • Kräver större markfördjupning än till exempel plintgrund
 • Inte lika lämpad för större byggnader eller höga hus
 • Kräver kunskap om tekniken för att byggas på rätt sätt

Vanliga frågor och svar

Kan man använda torpargrund för alla typer av byggnader?

Nej, torpargrunden lämpar sig främst för mindre byggnader och stugor. För större byggnader eller höga hus kan det vara mer lämpligt att använda en modernare grundläggningsteknik.

Vilka typer av stenar och timmer ska man använda?

Man bör använda stora stenar som kan bära upp tyngden från huset, samt timmerstockar av gran eller furu. Stenarna bör vara så stora att de inte kan tränga igenom timmerstockarna.

Hur länge håller en torpargrund?

En torpargrund kan hålla i flera decennier om den byggs på rätt sätt och underhålls regelbundet. Rätt dränering och ventilation är viktigt för att undvika fukt- och mögelskador.

Hur isolerar man en torpargrund?

Det enklaste sättet att isolera en torpargrund är att lägga isoleringsmaterial på toppen av grunden innan man lägger golvet. Det är också möjligt att isolera utrymmet under huset genom att sätta upp isolering på väggarna.

Hur dränerar man en torpargrund?

Dränering är viktigt för att undvika fukt- och mögelskador. Man kan dränera en torpargrund genom att lägga dräneringsrör längs med stenarna i grunden, som sedan leder bort vattnet från huset.

Hur går det till att byta syll?

Att byta syll innebär att man byter ut den träbalk som ligger ovanpå grunden och bär upp husets väggar. För att byta syll behöver man först stödja upp huset och sedan såga bort den gamla syllen. Sedan kan man lägga in en ny syll och sätta tillbaka väggarna.

Är det svårt att bygga en trossbotten?

Det är svårt om du saknar förkunskaper. Läs vår guide om hur du bygger en trossbotten här.

Hur reglar jag golvet på en torpargrund?

För att regla golvet på en torpargrund bör man först lägga ut golvspånskivor och sedan bygga upp reglarna ovanpå dem. Reglarna kan fästas med hjälp av skruvar och pluggar, och sedan kan man lägga golvmaterialet ovanpå reglarna.

Vanliga misstag att undvika när man bygger en torpargrund

Att bygga en torpargrund är som sagt en relativt enkel process, men det finns vissa misstag som man kan göra om man inte är uppmärksam på detaljerna. Här följer en lista över de vanligaste misstagen som folk gör:

 1. Dålig dränering: Om man inte tänker på dräneringen kan det leda till fukt- och mögelskador i grunden och huset. Det är därför viktigt att se till att dräneringen är ordentligt planerad och genomförd.
 2. Felaktig placering av stenarna: Stenarna ska placeras så att de bär upp huset och fördelar trycket från huset på ett jämnt sätt. Om stenarna inte är placerade korrekt kan det leda till att grunden blir instabil.
 3. För små stenar: Stenarna som används i grunden ska vara tillräckligt stora för att klara av belastningen från huset. Om man använder för små stenar kan det leda till att grunden sjunker eller blir ostabil.
 4. Felaktig placering av timmerstockarna: Timmerstockarna ska placeras så att de ligger stadigt på stenarna och inte viker sig under tyngden av huset. Om timmerstockarna inte ligger i våg kan det också leda till att grunden blir ostabil.
 5. Dåligt underhåll: För att en torpargrund ska hålla länge är det viktigt att den underhålls regelbundet. Om man inte ser över dräneringen eller ventilationen kan det leda till fukt- och mögelskador som kan påverka grunden och huset.
 6. Felaktig isolering: Om man inte isolerar grunden ordentligt kan det leda till höga energikostnader och kalla golv. Det är därför viktigt att man tänker på isoleringen vid byggandet av grunden.

Sammanfattning

Torpargrunden är en klassisk grundläggningsteknik som fortfarande används idag för mindre hus och stugor. För att bygga en torpargrund behöver man stora stenar som kan bära upp huset, samt timmerstockar av gran eller furu. Torpargrunden är billigare och enklare att bygga än moderna grundläggningstekniker, men kräver samtidigt mer uppmärksamhet på dränering och ventilation för att undvika fukt- och mögelskador.

Genom att följa en steg-för-steg-process för byggandet av torpargrunden kan man bygga en stabil och hållbar grund som passar för mindre byggnader. Vanliga misstag att undvika är bland annat dålig dränering, felaktig placering av stenar och timmerstockar, samt brister i ventilation och isolering.

Vilken grundläggningsteknik man väljer beror på husets storlek, markbeskaffenhet och andra faktorer, och det är viktigt att rådgöra med en expert innan man bestämmer sig för en teknik.